สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนปอแดง


 

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนปอแดง

สมาชิกสภาเขต 1 สมาชิกสภาเขต 2

นายมนูญ  เจริญชัย

ประธานสภา

นายเสงี่ยม  แก้วพิภพ

สมาชิกสภาเขต 2

นายจรูญ  ชัยหงษ์

รองประธานสภา

นายทองแดง  กรรณลา

สมาชิกสภาเขต 2

นายบุญมี  นาเจิมพลอย

สมาชิกสภาเขต 1

่นายสมควร  จันทิพย์

สมาชิกสภาเขต 2

นางบุญยัง  พิมเขตร

สมาชิกสภาเขต 1

่นายบดินทร์  คุณระกัญหา

สมาชิกสภาเขต 2

นายสุนทร  ทิพย์มณี

สมาชิกสภาเขต 1

นางคำก้อน แก่นโนลา

สมาชิกสภาเขต 2

นายอาทิตย์  อินทะพูล

สมาชิกสภาเขต 1

นางเสมียน  แก้วพิภพ

สมาชิกสภาเขต 2

 

26/10/2016

1459

ดูครั้ง

เทศบาลตำบลโนนปอแดง
เลขที่ 191 หมู่ 4 ตำบลโนนปอแดง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย 42240

โทรศัพท์ : 042-818-168   โทรสาร : 042-818-293   งานป้องกันฯ 042-818-434   กองช่าง 042-030-185

Facebook :  https://www.facebook.com/nonpodaengpr

เว็บไซต์ :www.nonpodaeng.go.th 

E-mail : admin_nonpodaeng@nonpodaeng.go.th