ผู้บริหาร


คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลโนนปอแดง

 

 

นายไพรี  ทะวาปี

นายกเทศมนตรี

 

นายวีระ  แก้วโวหาร

รองนายกเทศมนตรี

 

ว่าที่ ร.ต.คงวิทย์  แก้วพิภพ

รองนายกเทศมนตรี

นายทองทรัพย์  แก้วทา

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

 

นายเพชรใส  นครชัย

เลขานุการนายกเทศมนตรี

     

 

26/10/2016

2797

ดูครั้ง

เทศบาลตำบลโนนปอแดง
เลขที่ 191 หมู่ 4 ตำบลโนนปอแดง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย 42240

โทรศัพท์ : 042-818-168   โทรสาร : 042-818-293   งานป้องกันฯ 042-818-434   กองช่าง 042-030-185

Facebook :  https://www.facebook.com/nonpodaengpr

เว็บไซต์ :www.nonpodaeng.go.th 

E-mail : admin_nonpodaeng@nonpodaeng.go.th