โครงสร้างพื้นฐาน


 


 โครงสร้างพื้นฐาน
 การคมนาคม
 • ถนนลาดยางในเขตตำบล จำนวน 10 สาย ระยะทาง 35 กิโลเมตร
 • ถนนลูกรังจำนวน 25 สาย ระยะทาง 125 กิโลเมตร
 การโทรคมนาคม
 • ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข 1 แห่ง
 • สถานีโทรคมนาคมอื่น ๆ – แห่ง ระบุ –
 การไฟฟ้า
 • มีสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอผาขาว 1 แห่ง
 • มีไฟฟ้าใช้แล้ว จำนวน 17 หมู่บ้าน
 • ไม่มีไฟฟ้าใช้จำนวน – หมู่บ้าน
 • หมู่บ้านไฟฟ้ายังไม่ทั่วถึงทุกครัวเรือน 17 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 13,14,15 , 16 และ 17
 แหล่งน้ำธรรมชาติ
 • ลำน้ำ ลำห้วย 9 สาย
 • บึง หนองและอื่น ๆ – แห่ง
 แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
 • ฝาย 18 แห่ง
 • บ่อน้ำตื้น 12 แห่ง
 • บ่อโยก (ประปาหมู่บ้าน) 14 แห่ง

 

26/10/2016

1343

ดูครั้ง

เทศบาลตำบลโนนปอแดง
เลขที่ 191 หมู่ 4 ตำบลโนนปอแดง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย 42240

โทรศัพท์ : 042-818-168   โทรสาร : 042-818-293   งานป้องกันฯ 042-818-434   กองช่าง 042-030-185

Facebook :  https://www.facebook.com/nonpodaengpr

เว็บไซต์ :www.nonpodaeng.go.th 

E-mail : admin_nonpodaeng@nonpodaeng.go.th