ประชากร


 


ประชากร
 
 •  จำนวนหมู่บ้าน 17 หมู่บ้าน
  • จำนวนหมู่บ้านในเขต ทต. เต็มทั้งหมู่บ้าน 17 หมู่ ได้แก่หมู่ที่ 1 – 17
  • จำนวนหมู่บ้านในเขต ทต. เต็มบางส่วน – หมู่ ได้แก่หมู่ที่ –
   ประชากร
  • จำนวนราษฎรทั้งสิ้น 11,089 คน ชาย 5,560 คน หญิง 5,529 คน
  • จำนวนครัวเรือน 3,394 ครัวเรือน ( ข้อมูล ณ เดือน ตุลาคม 25ุ61 (สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลโนนปอแดง) อำเภอผาขาว จังหวัดเลย)
 

 

26/10/2016

1035

ดูครั้ง

เทศบาลตำบลโนนปอแดง
เลขที่ 191 หมู่ 4 ตำบลโนนปอแดง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย 42240

โทรศัพท์ : 042-818-168   โทรสาร : 042-818-293   งานป้องกันฯ 042-818-434   กองช่าง 042-030-185

Facebook :  https://www.facebook.com/nonpodaengpr

เว็บไซต์ :www.nonpodaeng.go.th 

E-mail : admin_nonpodaeng@nonpodaeng.go.th