โครงสร้างการบริหารงาน


โครงสร้างการบริหารงานเทศบาลตำบลโนนปอแดง

ฝ่ายปฏิบัติการ


ปลัดเทศบาล

นายสุรัตน์ พันธวงศ์

ปลัดเทศบาล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานตรวจสอบภายใน

นางณัฐญา  ปัญญะ

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

 

 

สำนักปลัด

นายณัฐดนัย  บัวนาค

หัวหน้าสำนักปลัด

............................................................

 

กองคลัง

นางแขไข  แก้วพิภพ

ผู้อำนวนการกองคลัง

...........................................................

  กองช่าง

 

นายภูวดล  อะโน

ผู้อำนวยการกองช่าง

.......................................

  กองการศึกษา

นางสุดารัตน์ จันทร์เรือง

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายสุรัตน์ พันธวงศ์

ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 

26/10/2016

940

ดูครั้ง

เทศบาลตำบลโนนปอแดง
เลขที่ 191 หมู่ 4 ตำบลโนนปอแดง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย 42240

โทรศัพท์ : 042-818-168   โทรสาร : 042-818-293   งานป้องกันฯ 042-818-434   กองช่าง 042-030-185

Facebook :  https://www.facebook.com/nonpodaengpr

เว็บไซต์ :www.nonpodaeng.go.th 

E-mail : admin_nonpodaeng@nonpodaeng.go.th