แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1


 

หลักการและเหตุผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563

 

                   เทศบาลตำบลโนนปอแดง มีภารกิจสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นในเขตพื้นที่รับผิดชอบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นให้ดีขึ้น และได้มีการจัดทำและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น    (พ.ศ. 2561 - 2565) เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ไปแล้วนั้น

                  

                   เนื่องจากเทศบาลตำบลโนนปอแดง มีความจำเป็นในการเพิ่มเติม โครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลโนนปอแดง เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบันตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ และเพื่อเป็นการเชื่อมโยงโครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้องกับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาชน ทั้งนี้เพื่อนำไปใช้เป็นกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ตามระเบียบกฎหมายต่อไป

 

                   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 กำหนดให้ท้องถิ่นดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่น โดยแผนพัฒนาท้องถิ่น สามารถเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็นและความเหมาะสม โดยให้เป็นไปตามระเบียบนี้

                  

                   ข้อ 22 เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

1.      คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น

ที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

2.      คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น

ที่เพิ่มเติม สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ด้วย

                   เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้บิหารท้องถิ่นประกาศใช้

                   ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบฯ ดังกล่าวและเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน เทศบาลตำบลโนนปอแดง จึงได้เพิ่มเติม โครงการเพื่อบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

26/10/2016

309

ดูครั้ง

เทศบาลตำบลโนนปอแดง
เลขที่ 191 หมู่ 4 ตำบลโนนปอแดง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย 42240

โทรศัพท์ : 042-818-168   โทรสาร : 042-818-293   งานป้องกันฯ 042-818-434   กองช่าง 042-030-185

Facebook :  https://www.facebook.com/nonpodaengpr

เว็บไซต์ :www.nonpodaeng.go.th 

E-mail : admin_nonpodaeng@nonpodaeng.go.th