วิสัยทัศน์


     

วิสัยทัศน์ :

                “เป็นชุมชนที่น่าอยู่น่ามอง ประชาชนอยู่ดีมีสุข มีความพร้อมทั้งด้านกีฬา การศึกษา และวัฒนธรรม โดยประชาชนมีส่วนร่วม”

พันธกิจ :

- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ๑๐๐ % ได้แก่ ถนน ไฟฟ้า น้ำประปา ต้องได้รับการพัฒนาทั่วถึง และมีคุณภาพได้มาตรฐาน ตามหลักวิศวกรรม เพื่อให้เป็นชุมชนที่น่าอยู่น่ามอง

- นักกีฬาอาชีพ โดยการส่งเสริมด้านกีฬา สู่นักกีฬามืออาชีพ

- การศึกษา ส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนมีความพร้อมด้านภาษา เศรษฐกิจ วัฒนธรรมประเพณี ของอารยประเทศ ในอาเซียน เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

- สืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น คือ การส่งเสริมประเพณีทุกประเพณีในท้องถิ่นให้สืบไป เช่น ประเพณี “ฮีตสิบสอง คองสิบสี่”

- ชุมชนมีคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ที่ดี คือ เศรษฐกิจดี สุขภาพดี การศึกษาดี สวัสดิการดี และมีการพัฒนาคนที่ดี

- ประชาชนมีส่วนร่วม คือ การเปิดโอกาสให้ประชาชน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนของสังคมได้เข้ามามีบทบาทในภาครัฐ โดยการทำประชาคมหมู่บ้าน การให้ข้อมูลข่าวสาร การรับฟังความคิดเห็น การส่วนเกี่ยวข้อง และการให้ความร่วมมือ  

           

Vision :

            “It is a livable community to be attractive. People have good life and be happy. Ready for sport , education and culture by public participation.”                                             

Mision :

            -100% of infrastructure development, including roads, electricity, water supply, has to be developed and standardized. Engineering To be a pleasant city community.

                -Professional athlete by promoting sports. To professional athletes.

            -Education promotes youth and people's readiness in language, economy, culture and tradition. Civilized countries in ASEAN to prepare for the ASEAN community.

            -Continuing local culture is to promote the traditions of all local traditions, such as tradition, "Heat Sib song Kong Sib see"(twelve traditions and fourteenth precept)

                - The community has a good quality of life, good health, good education, good welfare and good people.

                - Public participation is an opportunity for the public and those involved in all sectors of society. The village community has entered into the government role. Providing information, Listening , Being involved and cooperation.

                                                                                                                                                                                                                                                                                  

09/12/2016

1054

ดูครั้ง

เทศบาลตำบลโนนปอแดง
เลขที่ 191 หมู่ 4 ตำบลโนนปอแดง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย 42240

โทรศัพท์ : 042-818-168   โทรสาร : 042-818-293   งานป้องกันฯ 042-818-434   กองช่าง 042-030-185

Facebook :  https://www.facebook.com/nonpodaengpr

เว็บไซต์ :www.nonpodaeng.go.th 

E-mail : admin_nonpodaeng@nonpodaeng.go.th