ลักษณะพื้นที่ตั้ง


 


 ที่ตั้งและอาณาเขต
เทศบาลตำบลโนนปอแดง ได้รับการยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลโนนปอแดง เป็นเทศบาลตำบลโนนปอแดง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2551 ตั้งอยู่ 191 หมู่ที่ 4 บ้านท่าสวนยา ตำบลโนนปอแดง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย ระยะทางจากเทศบาลถึงอำเภอ 0.5 กม. ห่างจากจังหวัดเลย 63 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่าง ๆ ดังนี้
ทิศเหนือ จด ตำบลโนนป่าซาง อำเภอผาขาว
ทิศใต้ จด ตำบลผานกเค้า อำเภอภูกระดึง
ทิศตะวันออก จด ตำบลท่าช้างคล้อง อำเภอผาขาว
ทิศตะวันตก จด ตำบลผาขาว อำเภอผาขาว
 เนื้อที่
  • เนื้อที่ประมาณ 123 ตารางกิโลเมตร (76,875 ไร่)
  • พื้นที่เป็นภูเขา เขตอุทยานและป่าไม้รวม 24.60 ตร.กม.
  • พื้นที่เป็นที่ราบประมาณ 98.40 ตร.กม.
 ภูมิประเทศ
ภูมิประเทศส่วนใหญ่ของเทศบาลตำบลโนนปอแดงเป็นพื้นที่ราบสลับภูเขา ซึ่งคิดเป็นพื้นที่ราบร้อยละ 80 และเป็นพื้นที่ภูเขาซึ่งคิดเป็นร้อยละ 20 ของพื้นที่ทั้งหมด และมีแหล่งน้ำที่สำคัญ ๆ คือ ลำห้วยพวย ลำห้วยเดื่อ ลำห้วยไคร้ ลำห้วยอีกุด ลำห้วยโป่ง ลำห้วยขี้หนูใหญ่ ลำห้วยขี้หนูเล็ก ลำห้วยตาดทอง ห้วยน้ำซำ
 

 

09/12/2016

1479

ดูครั้ง

เทศบาลตำบลโนนปอแดง
เลขที่ 191 หมู่ 4 ตำบลโนนปอแดง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย 42240

โทรศัพท์ : 042-818-168   โทรสาร : 042-818-293   งานป้องกันฯ 042-818-434   กองช่าง 042-030-185

Facebook :  https://www.facebook.com/nonpodaengpr

เว็บไซต์ :www.nonpodaeng.go.th 

E-mail : admin_nonpodaeng@nonpodaeng.go.th