ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ดูทั้งหมด

2020-05-01 ประกาศ ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ฯ (ดู : 96)


2020-04-09 ประกาศเทศบาลตำบลโนนปอแดง เรื่อง การออกสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ในเขตเทศบาลตำบลโนนปอแดง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย ตามพระราชบัญญัตติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 (ดู : 88)
2019-06-21 กรมกิจการเด็กและเยาวชนขอแจ้งเลื่อนกำหนดการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ดู : 164)
2019-06-13 ประกาศเทศบาลตำบลโนนปอแดง เรื่อง แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (๒๕61-๒๕๖3) (ว่าง) ของเทศบาลตำบลโนนปอแดง (ดู : 138)
2019-02-12 คู่มือปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2562 (ดู : 336)
2019-02-12 โครงการ โรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบ เทศบาลตำบลโนนปอแดง (ดู : 370)
2018-11-16 ประชาสัมพันธ์ แอปพลิเคชันศูนย์การเรียนรู้อาเซียน กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และวารสารอาเซียน สถ. (E-Magazine) (ดู : 373)
2018-10-10 ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมโครงการกองทุน เงินออมวันละบาท เพื่อสวัสดิการชุมชน เทศบาลตำบลโนนปอแดง (ดู : 370)

2020-05-25 เรื่อง ประกวดราคาจ้างขุดลอกคลองห้วยพวย หมู่ ๑๕ บ้านวังบอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 6)


2020-05-22 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ เทศบาลตำบลโนนปอแดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 3)
2020-05-14 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ เทศบาลตำบลโนนปอแดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 11)
2020-03-30 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้่างถนนลาดยางผิวจราจร (แอสฟัลต์ติกคอนกรีต) หมู่ที่ ๑๕ บ้านวังบอน ตำบลโนนปอแดง กว้าง ๖ เมตร ยาว ๓,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๑,๐๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลโนนปอแดง อำเภอผาขาว (ดู : 22)
2020-03-27 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร (แอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๒ บ้านหนองอีเปี้ย ตำบลโนนปอแดง กว้าง ๖ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘,๐๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลโนนปอแดง อำเภอผาขา (ดู : 31)
2020-03-18 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร (แอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๒ บ้านหนองอีเปี้ย ตำบลโนนปอแดง กว้าง ๖ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘,๐๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลโนนปอแดง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย จำนวน ๑ สาย (ดู : 36)
2020-03-12 ประกาศร่าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร (แอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 บ้านหนองอีเปี้ย ตำบลโนนปอแดง กว้าง 6 เมตร ยาว 3,000 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 18,000 ตารางเมตร เทศบาลตำบลโนนปอแดง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย จำนวน (ดู : 42)
2020-03-11 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้่างถนนลาดยางผิวจราจร (แอสฟัลต์ติกคอนกรีต) หมู่ที่ ๑๕ บ้านวังบอน ตำบลโนนปอแดง กว้าง ๖ เมตร ยาว ๓,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๑,๐๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลโนนปอแดง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย จำนวน ๑ สาย ด (ดู : 37)
2020-02-21 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 9 บ้านซำไคร้ ตำบลโนนปอแดง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลโนนปอแดง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (ดู : 48)
2019-05-17 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๕ บ้านโนนกกข่า ตำบลโนนปอแดง เทศบาลตำบลโนนปอแดง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 191)
2019-03-29 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ อาคารโรงสูบน้ำดิบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านพรสวรรค์ ตำบลโนนปอแดง เทศบาลตำบลโนนปอแดง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 185)
2019-03-20 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ อาคารโรงสูบน้ำดิบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านพรสวรรค์ ตำบลโนนปอแดง เทศบาลตำบลโนนปอแดง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 133)
2019-03-20 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นลำน้ำพวย หมู่ที่ ๑ บ้านโนนปอแดง ตำบลโนนปอแดง ปริมาณงาน ขนาด ๒๖x๔๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลโนนปอแดง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 149)
2019-03-08 รื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นลำน้ำพวย หมู่ที่ ๑ บ้านโนนปอแดง ตำบลโนนปอแดง ปริมาณงาน ขนาด ๒๖x๔๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลโนนปอแดง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 162)
2019-02-25 เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (ดู : 156)
2019-02-08 เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 264)
2018-11-29 เรื่อง ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์โดยสาร ๑๒ที่นั่ง(ดีเซล)ปริมาตรกระบอกสูบไม่ ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์จำนวน ๑ คันด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 179)
2018-09-25 เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์โดยสาร(รถตู้)12 ที่นั่ง(ดีเซล)ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า2,400 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (ดู : 199)
2018-09-25 เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (ดู : 232)
2018-09-10 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์โดยสาร(รถตู้) ๑๒ ที่นั่ง(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 250)
2018-08-27 เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์โดยสาร(รถตู้) ๑๒ ที่นั่ง(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 279)

ภาพกิจกรรมกิจกรรม(ภาคค่ำ)วันเฉลิมฯ ในหลวง ร.๑๐ ประจำปี 2562

กิจกรรม(จิตอาสา)วันเฉลิมฯ ในหลวง ร.๑๐ ประจำปี 2562

กิจกรรม(ภาคเช้า)วันเฉลิมฯ ในหลวง ร.๑๐ ประจำปี 2562

โครงการมอบบ้าน สร้างบ้านผู้ยากไร้ 2562
รวมลิงค์สำคัญเทศบาลตำบลโนนปอแดง
ตำบลโนนปอแดง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย 42240

โทรศัพท์ : 0-4281-8168 โทรสาร : 0-4281-8293

Facebook :  https://www.facebook.com/nonpodaengpr
เว็บไซต์ :www.nonpodaeng.go.th