ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ดูทั้งหมด

2019-06-21 กรมกิจการเด็กและเยาวชนขอแจ้งเลื่อนกำหนดการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ดู : 73)


2019-06-13 ประกาศเทศบาลตำบลโนนปอแดง เรื่อง แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (๒๕61-๒๕๖3) (ว่าง) ของเทศบาลตำบลโนนปอแดง (ดู : 51)
2019-02-12 คู่มือปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2562 (ดู : 174)
2019-02-12 โครงการ โรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบ เทศบาลตำบลโนนปอแดง (ดู : 181)
2018-11-16 ประชาสัมพันธ์ แอปพลิเคชันศูนย์การเรียนรู้อาเซียน กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และวารสารอาเซียน สถ. (E-Magazine) (ดู : 166)
2018-10-10 ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมโครงการกองทุน เงินออมวันละบาท เพื่อสวัสดิการชุมชน เทศบาลตำบลโนนปอแดง (ดู : 245)

2019-05-17 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๕ บ้านโนนกกข่า ตำบลโนนปอแดง เทศบาลตำบลโนนปอแดง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 51)


2019-03-29 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ อาคารโรงสูบน้ำดิบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านพรสวรรค์ ตำบลโนนปอแดง เทศบาลตำบลโนนปอแดง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 71)
2019-03-20 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ อาคารโรงสูบน้ำดิบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านพรสวรรค์ ตำบลโนนปอแดง เทศบาลตำบลโนนปอแดง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 73)
2019-03-20 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นลำน้ำพวย หมู่ที่ ๑ บ้านโนนปอแดง ตำบลโนนปอแดง ปริมาณงาน ขนาด ๒๖x๔๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลโนนปอแดง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 75)
2019-03-08 รื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นลำน้ำพวย หมู่ที่ ๑ บ้านโนนปอแดง ตำบลโนนปอแดง ปริมาณงาน ขนาด ๒๖x๔๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลโนนปอแดง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 86)
2019-02-25 เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (ดู : 88)
2019-02-08 เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 146)
2018-11-29 เรื่อง ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์โดยสาร ๑๒ที่นั่ง(ดีเซล)ปริมาตรกระบอกสูบไม่ ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์จำนวน ๑ คันด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 111)
2018-09-25 เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์โดยสาร(รถตู้)12 ที่นั่ง(ดีเซล)ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า2,400 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (ดู : 139)
2018-09-25 เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (ดู : 157)
2018-09-10 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์โดยสาร(รถตู้) ๑๒ ที่นั่ง(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 168)
2018-08-27 เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์โดยสาร(รถตู้) ๑๒ ที่นั่ง(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 200)

ภาพกิจกรรมกิจกรรม(ภาคค่ำ)วันเฉลิมฯ ในหลวง ร.๑๐ ประจำปี 2562

กิจกรรม(จิตอาสา)วันเฉลิมฯ ในหลวง ร.๑๐ ประจำปี 2562

กิจกรรม(ภาคเช้า)วันเฉลิมฯ ในหลวง ร.๑๐ ประจำปี 2562

โครงการมอบบ้าน สร้างบ้านผู้ยากไร้ 2562
รวมลิงค์สำคัญเทศบาลตำบลโนนปอแดง
ตำบลโนนปอแดง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย 42240

โทรศัพท์ : 0-4281-8168 โทรสาร : 0-4281-8293

Facebook :  https://www.facebook.com/nonpodaengpr
เว็บไซต์ :www.nonpodaeng.go.th